Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Thuiszitters/bijna thuiszitters...

Definitie:

Het ministerie van OCW hanteert voor een thuiszitter de definitie ‘Leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten’. Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Daarbij gaat over leerlingen die wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan ingeschreven en dus niet naar school gaan. Een derde groep zijn leerlingen die zijn vrijgesteld van de leerplicht omdat ze niet in staat zouden zijn tot het volgen van onderwijs.

Uit onderzoek blijkt dat bij het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten vaak meerdere problemen tegelijk spelen. Gemiddeld gaat het om 3 problemen per thuiszitter. De achterliggende redenen van thuiszitten zijn divers. De 5 meest voorkomende redenen, vaak in combinatie, zijn:

  • Psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis
  • Gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel)
  • Wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen
  • Bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere
  • Thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis

Daarlangs is er nog een grote groep met zorgelijk verzuim. Dit zijn leerlingen die vaker dan gemiddeld één of meerdere dagen missen.

 

Onze aanpak:

Samen met het kind, ouders en school gaan we kijken hoe hij/zij zijn leven zo weer vorm kan geven, zodat er weer ruimte komt om zich te ontwikkelen op school. Om dit te bereiken zetten we het kind centraal. Dit is onze "klant" en samen gaan we op zoek naar hoe hij/zij zich het beste kan ontplooien. Samen gaan we kijken naar de "weerstanden" en hoe we deze kunnen slechten. Het sleutelwoord is SAMEN, waarin we in het begin het nodige over zullen nemen en gaandeweg steeds vaker een stapje achteruitzetten om zo de autonomie van het kind te vergroten. In dit proces gaan we op zoek naar krachten in het kind en zijn/haar netwerk om zo snel mogelijk overbodig te zijn.

Mocht u meer informatie willen neem dan via het contactformulier contact met ons op, dan bellen we binnen 24 uur terug.

  

 

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn